ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

Jump to navigation Jump to search

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ rename users ਲਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।