ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of user groups defined on this wiki, with their associated access rights. There may be additional information about individual rights.

Legend:

 • Granted right
 • Revoked right
ਸਮੂਹਹੱਕ
(ਸਭ)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਵੇਖੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਅਸਲੀ ਨਾਂ) (viewmyprivateinfo)
 • ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੋਧੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਅਸਲੀ ਨਾਂ) (editmyprivateinfo)
 • ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ-ਲਿਸਟ ਵੇਖੋ (viewmywatchlist)
 • ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ-ਲਿਸਟ ਸੋਧੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਸਫ਼ੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। (editmywatchlist)
 • ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸੋਧੋ (editmyoptions)
 • ਚਰਚਾ ਸਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ (createtalk)
 • ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣਾ (createaccount)
 • ਲਿਖਾਈ API ਵਰਤੋ (writeapi)
 • ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨਾ (read)
 • ਸਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ (ਜੋ ਚਰਚਾ ਸਫ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ) (createpage)
 • ਸਫ਼ੇ ਸੋਧ (edit)
Account creators
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
ਖ਼ੁਦ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮੈਂਬਰ
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Edit pages protected as "ਸਿਰ਼ਫ ਖ਼ੁਦ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ" (editsemiprotected)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Save books as community page (collectionsaveascommunitypage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭੋ (collectionsaveasuserpage)
 • ਨੀਮ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ (autoconfirmed)
 • ਸਫ਼ੇ ਭੇਜਣਾ (move)
ਬੌਟ
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Edit pages protected as "ਸਿਰ਼ਫ ਖ਼ੁਦ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ" (editsemiprotected)
 • Have one's own edits automatically marked as patrolled (autopatrol)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • Not have minor edits to discussion pages trigger the new messages prompt (nominornewtalk)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • ਇੱਕ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ (bot)
 • ਨੀਮ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ (autoconfirmed)
 • ਲਿਖਾਈ API ਵਰਤੋ (writeapi)
ਅਫ਼ਸਰ
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
Check users
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • View private data in the abuse log (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
Confirmed users
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Edit pages protected as "ਸਿਰ਼ਫ ਖ਼ੁਦ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ" (editsemiprotected)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Save books as community page (collectionsaveascommunitypage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭੋ (collectionsaveasuserpage)
 • ਨੀਮ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ (autoconfirmed)
 • ਸਫ਼ੇ ਭੇਜਣਾ (move)
Importers
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਤੋਂ ਸਫ਼ੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ (importupload)
 • ਹੋਰ ਵਿਕੀਅਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ (import)
Interface administrators
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਸੋਧੋ (editinterface)
 • ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ CSS ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸੋਧਣ (editusercss)
 • ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ JSON ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸੋਧਣ (edituserjson)
 • ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸੋਧਣ (edituserjs)
IP block exemptions
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
Users blocked from IPInfo
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
Push subscription managers
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Manage all push subscriptions (manage-all-push-subscriptions)
Stewards
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • ਵੱਡੇ ਅਤੀਤ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਮਿਟਾਉਣੇ (bigdelete)
 • ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਦਲਣੇ (userrights)
ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • Delete and undelete specific revisions of pages (deleterevision)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View revisions hidden from any user (viewsuppressed)
 • View, hide and unhide specific revisions of pages from any user (suppressrevision)
 • ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੇ ਵੇਖਣਾ (suppressionlog)
 • ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ (hideuser)
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • Change protection settings and edit cascade-protected pages (protect)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Create or modify abuse filters (abusefilter-modify)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • Delete and undelete specific revisions of pages (deleterevision)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • Edit pages protected as "ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ" (editprotected)
 • Edit pages protected as "ਸਿਰ਼ਫ ਖ਼ੁਦ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Have one's own edits automatically marked as patrolled (autopatrol)
 • Mark others' edits as patrolled (patrol)
 • Mark rolled-back edits as bot edits (markbotedits)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Move root user pages (move-rootuserpages)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • Override files on the shared media repository locally (reupload-shared)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Quickly rollback the edits of the last user who edited a particular page (rollback)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ (reupload-own)
 • ਉਪ-ਸਫ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ੇ ਭੇਜੋ (move-subpages)
 • ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ (block)
 • ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੇਖਣੀ (unwatchedpages)
 • ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣਾ (createaccount)
 • ਨੀਮ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ (autoconfirmed)
 • ਫਾਇਲਾਂ ਅੱਪਲੋਡ (upload)
 • ਫਾਇਲਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ (movefile)
 • ਮਿਟਾਏ ਹੋਏ ਸਫ਼ੇ ਖੋਜੋ (browsearchive)
 • ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ (reupload)
 • ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਭੇਜੋ (move-categorypages)
 • ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਸੋਧੋ (editinterface)
 • ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ (blockemail)
 • ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤੀਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ਾਉਣਾ (mergehistory)
 • ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਣ-ਮਿਟਾਇਆ ਕਰਨਾ (undelete)
 • ਸਫ਼ੇ ਭੇਜਣਾ (move)
 • ਸਫ਼ੇ ਹਟਾਓ (delete)
 • ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ JSON ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸੋਧਣ (edituserjson)
 • ਹੋਰ ਵਿਕੀਅਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ (import)
 • ਸਮੂਹ ਜੋੜੋ: IP block exemptions
 • ਸਮੂਹ ਹਟਾਓ: IP block exemptions
Transwiki importers
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ਹੋਰ ਵਿਕੀਅਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ (import)
ਵਰਤੋਂਕਾਰ
(ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Move root user pages (move-rootuserpages)
 • Purge the cache for a page (purge)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ CSS ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸੋਧੋ (editmyusercss)
 • ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ JSON ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸੋਧੋ (editmyuserjson)
 • ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸੋਧੋ (editmyuserjs)
 • ਚਰਚਾ ਸਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ (createtalk)
 • ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣਾ (sendemail)
 • ਲਿਖਾਈ API ਵਰਤੋ (writeapi)
 • ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਭੇਜੋ (move-categorypages)
 • ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨਾ (read)
 • ਸਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ (ਜੋ ਚਰਚਾ ਸਫ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ) (createpage)
 • ਸਫ਼ੇ ਸੋਧ (edit)
 • ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ (minoredit)

ਨਾਂ-ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਧੇਜਾਂ

ਨਾਂ-ਥਾਂRight(s) allowing user to edit
ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ
 • ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਸੋਧੋ (editinterface)
ਗੈਜਟ
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
ਗੈਜਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)