ਸਿਸਟਮ ਸੁਨੇਹੇ

Jump to navigation Jump to search
This is a list of system messages available in the MediaWiki namespace. Please visit MediaWiki Localisation and translatewiki.net if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.
ਸਿਸਟਮ ਸੁਨੇਹੇ
ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾਪਿਛਲਾ ਸਫ਼ਾਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾਆਖ਼ਰੀ ਸਫ਼ਾ
ਨਾਂ ਮੂਲ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਤ
1movedto2 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) 3d
3d-badge-text (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) 3D
3d-desc (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Provides support for 3d file formats
3d-nopatent (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) None selected
3d-patent (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Patent permissions:
3d-patents (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) -
3d-thumb-placeholder (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Loading thumbnail...
about (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) ਇਸ ਬਾਰੇ
aboutpage (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Project:ਬਾਰੇ
aboutsite (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) {{SITENAME}} ਬਾਰੇ
abusefilter (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Abuse filter management
abusefilter-accountreserved (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) This account name is reserved for use by the abuse filter.
abusefilter-action-block (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Block
abusefilter-action-blockautopromote (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Block autopromote
abusefilter-action-degroup (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Remove from groups
abusefilter-action-disallow (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Disallow
abusefilter-action-rangeblock (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Range-block
abusefilter-action-tag (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Tag
abusefilter-action-throttle (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Throttle
abusefilter-action-warn (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Warn
abusefilter-autopromote-blocked (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-block-anon (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) talk page blocked
abusefilter-block-user (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocker (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Abuse filter
abusefilter-blockreason (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Automatically blocked by abuse filter. Description of matched rule: $1
abusefilter-changeslist-examine (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) examine
abusefilter-degrouped (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) This action has been automatically identified as harmful. Consequently, it has been disallowed, and, since your account is suspected of being compromised, all rights have been revoked. If you believe this to have been in error, please contact a bureaucrat with an explanation of this action, and your rights may be restored. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-degroupreason (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Rights automatically stripped by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-deleted (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) ਮਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ
abusefilter-desc (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Applies automatic heuristics to edits
abusefilter-diff-backhistory (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Back to filter history
abusefilter-diff-info (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Basic information
abusefilter-diff-invalid (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Unable to fetch the requested versions
abusefilter-diff-item (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Item
abusefilter-diff-next (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Newer change
abusefilter-diff-pattern (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Filter conditions
abusefilter-diff-prev (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Older change
abusefilter-diff-title (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Differences between versions
abusefilter-diff-version (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Version from $1 {{GENDER:$3|by}} $2
abusefilter-disabled (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Disabled
abusefilter-disallowed (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) This action has been automatically identified as harmful, and therefore disallowed. If you believe your action was constructive, please inform an administrator of what you were trying to do. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-edit (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Editing abuse filter
abusefilter-edit-action-block (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Block the user and/or IP address from editing
abusefilter-edit-action-blockautopromote (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Revoke the user's autoconfirmed status
abusefilter-edit-action-blocktalk (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾਪਿਛਲਾ ਸਫ਼ਾਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾਆਖ਼ਰੀ ਸਫ਼ਾ