ਸਿਸਟਮ ਸੁਨੇਹੇ

This is a list of system messages available in the MediaWiki namespace. Please visit MediaWiki Localisation and translatewiki.net if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.
ਸਿਸਟਮ ਸੁਨੇਹੇ
ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾਪਿਛਲਾ ਸਫ਼ਾਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾਆਖ਼ਰੀ ਸਫ਼ਾ
ਨਾਂ ਮੂਲ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਤ
1movedto2 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) 3D
3d-badge-text (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) 3D
3d-desc (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Provides support for 3D file formats
3d-nopatent (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) None selected
3d-patent (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Patent permissions:
3d-patents (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) -
3d-thumb-placeholder (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Loading thumbnail...
about (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) ਇਸ ਬਾਰੇ
aboutpage (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Project:ਬਾਰੇ
aboutsite (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) {{SITENAME}} ਬਾਰੇ
abusefilter (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Abuse filter management
abusefilter-accountreserved (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) This account name is reserved for use by the abuse filter.
abusefilter-action-block (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Block
abusefilter-action-blockautopromote (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Block autopromote
abusefilter-action-degroup (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Remove from groups
abusefilter-action-disallow (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Disallow
abusefilter-action-rangeblock (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Range-block
abusefilter-action-tag (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Tag
abusefilter-action-throttle (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Throttle
abusefilter-action-warn (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Warn
abusefilter-autopromote-blocked (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-block-anon (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) talk page blocked
abusefilter-block-user (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocked-domains-actions-header (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Actions
abusefilter-blocked-domains-add-explanation (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Here you can add a domain to the list of blocked domains.
abusefilter-blocked-domains-add-heading (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Add a new blocked domain
abusefilter-blocked-domains-add-submit (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Submit
abusefilter-blocked-domains-attempted (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) The text you wanted to publish was blocked by our filter. The following domain is blocked from being added: $1
abusefilter-blocked-domains-cannot-edit-directly (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Create or modify what external domains are blocked from being linked must be done through [[Special:BlockedExternalDomains|the special page]].
abusefilter-blocked-domains-domain (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Domain to block, such as wikipedia.org
abusefilter-blocked-domains-domain-added-comment (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Add blocked external domain $1 with notes: $2
abusefilter-blocked-domains-domain-header (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Domain
abusefilter-blocked-domains-domain-removed-comment (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Remove blocked external domain $1 with notes: $2
abusefilter-blocked-domains-intro (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) External links matching this list will be blocked when added to a page. These domains are stored in [[MediaWiki:BlockedExternalDomains.json]].
abusefilter-blocked-domains-invalid-entry (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Entry $1 in JSON is invalid - it should be an object with 'domain' and 'notes' fields only, both being strings
abusefilter-blocked-domains-json-error (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) JSON should be an array
abusefilter-blocked-domains-notes (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Notes
abusefilter-blocked-domains-notes-header (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Notes
abusefilter-blocked-domains-notif-body (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) You added a link to the domain <strong>$1</strong> which is forbidden from being used on this site. Please remove or replace it with a different URL.
abusefilter-blocked-domains-notif-review-link (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Review link
abusefilter-blocked-domains-remove (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) remove
abusefilter-blocked-domains-remove-explanation-initial (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) On this page you can remove a blocked domain
abusefilter-blocked-domains-remove-reason (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Reason
abusefilter-blocked-domains-remove-submit (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Remove
abusefilter-blocked-domains-remove-title (ਗੱਲ-ਬਾਤ) (ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ) Remove a blocked domain
ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾਪਿਛਲਾ ਸਫ਼ਾਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾਆਖ਼ਰੀ ਸਫ਼ਾ