ਮੌਡਿਊਲ:Template link general

Wikibooks ਤੋਂ

Implements {{Template link general}} and other templates in its family.

Basic usage[ਸੋਧੋ]

{{#invoke:Template link general|main}}

This module is used by ਫਰਮਾ:T and related templates to display links to templates. It is similar to ਫਰਮਾ:T but with additional formatting options and the ability to include parameters in the display. See the Parameters section of the Template documentation subpage for the full list, which can be enabled by passing any value to them (such as "on", "yes", etc.).


-- This implements Template:Template link general
local getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
local p = {}

-- Is a string non-empty?
local function _ne(s) 
	return s ~= nil and s ~= ""
end

local nw = mw.text.nowiki

local function addTemplate(s)
	local i, _ = s:find(':', 1, true)
	if i == nil then
		return 'Template:' .. s
	end
	local ns = s:sub(1, i - 1)
	if ns == '' or mw.site.namespaces[ns] then
		return s
	else
		return 'Template:' .. s
	end
end

local function trimTemplate(s)
	local needle = 'template:'
	if s:sub(1, needle:len()):lower() == needle then
		return s:sub(needle:len() + 1)	
	else
		return s
	end
end

local function linkTitle(args)
	if _ne(args.nolink) then
		return args['1']
	end
	
	local titleObj
	local titlePart = '[['
	if args['1'] then
		-- This handles :Page and other NS
		titleObj = mw.title.new(args['1'], 'Template')
	else
		titleObj = mw.title.getCurrentTitle()
	end
	
	titlePart = titlePart .. (titleObj ~= nil and titleObj.fullText or
				addTemplate(args['1']))
	
	local textPart = args.alttext
	if not _ne(textPart) then
		if titleObj ~= nil then
			textPart = titleObj:inNamespace("Template") and args['1'] or titleObj.fullText
		else
			-- redlink
			textPart = args['1']
		end
	end
	
	if _ne(args.subst) then
		-- HACK: the ns thing above is probably broken
		textPart = 'subst:' .. textPart
	end
	
	if _ne(args.brace) then
		textPart = nw('{{') .. textPart .. nw('}}')
	elseif _ne(args.braceinside) then
		textPart = nw('{') .. textPart .. nw('}')
	end
	
	titlePart = titlePart .. '|' .. textPart .. ']]'
	if _ne(args.braceinside) then
		titlePart = nw('{') .. titlePart .. nw('}')
	end
	return titlePart
end

function p.main(frame)
	local args = getArgs(frame, {
		trim = true,
		removeBlanks = false
	})
	return p._main(args)
end

function p._main(args)
	local bold = _ne(args.bold) or _ne(args.boldlink) or _ne(args.boldname)
	local italic = _ne(args.italic) or _ne(args.italics)
	local dontBrace = _ne(args.brace) or _ne(args.braceinside)
	local code = _ne(args.code) or _ne(args.tt)
	local show_result = _ne(args._show_result)
	local expand = _ne(args._expand)
	
	-- Build the link part
	local titlePart = linkTitle(args)
	if bold then titlePart = "'''" .. titlePart .. "'''" end
	if _ne(args.nowrapname) then titlePart = '<span class="nowrap">' .. titlePart .. '</span>' end
	
	-- Build the arguments
	local textPart = ""
	local textPartBuffer = "&#124;"
	local codeArguments = {}
	local codeArgumentsString = ""
	local i = 2
	local j = 1
	while args[i] do
		local val = args[i]
		if val ~= "" then
			if _ne(args.nowiki) then
				-- Unstrip nowiki tags first because calling nw on something that already contains nowiki tags will
				-- mangle the nowiki strip marker and result in literal UNIQ...QINU showing up
				val = nw(mw.text.unstripNoWiki(val))
			end
			local k, v = string.match(val, "(.*)=(.*)")
			if not k then
				codeArguments[j] = val
				j = j + 1
			else
				codeArguments[k] = v
			end
			codeArgumentsString = codeArgumentsString .. textPartBuffer .. val
			if italic then
				val = '<span style="font-style:italic;">' .. val .. '</span>'
			end
			textPart = textPart .. textPartBuffer .. val
		end
		i = i + 1
	end

	-- final wrap
	local ret = titlePart .. textPart
	if not dontBrace then ret = nw('{{') .. ret .. nw('}}') end
	if _ne(args.a) then ret = nw('*') .. '&nbsp;' .. ret end
	if _ne(args.kbd) then ret = '<kbd>' .. ret .. '</kbd>' end
	if code then
		ret = '<code>' .. ret .. '</code>'
	elseif _ne(args.plaincode) then
		ret = '<code style="border:none;background:transparent;">' .. ret .. '</code>'
	end
	if _ne(args.nowrap) then ret = '<span class="nowrap">' .. ret .. '</span>' end
	
	--[[ Wrap as html?? 
	local span = mw.html.create('span')
	span:wikitext(ret)
	--]]
	if _ne(args.debug) then ret = ret .. '\n<pre>' .. mw.text.encode(mw.dumpObject(args)) .. '</pre>' end

	if show_result then
		local result = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = addTemplate(args[1]), args = codeArguments}
		ret = ret .. " → " .. result
	end

	if expand then
		local query = mw.text.encode('{{' .. addTemplate(args[1]) .. string.gsub(codeArgumentsString, textPartBuffer, "|") .. '}}')
		local url = mw.uri.fullUrl('special:ExpandTemplates', 'wpInput=' .. query)
		mw.log()
		ret = ret .. " [" .. tostring(url) .. "]"
	end

	return ret
end

return p