ਈਡੋ/ਪੜਨਾਂਵ

Wikibooks ਤੋਂ

ਈਡੋ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੜਨਾਂਵ ਹੇਠ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:

 • me - ਮੈਂ
 • tu - ਤੂੰ
 • vu - ਤੁਸੀਂ (ਇੱਕ ਵਚਨ)
 • il/ilu - ਉਹ (ਪੁਲਿੰਗ)
 • el/elu - ਉਹ (ਇਲਿੰਗ)
 • ol/olu - ਉਹ (ਵਸਤੂ)
 • lu - ਉਹ
 • ni - ਅਸੀਂ
 • vi - ਤੁਸੀਂ (ਬਹੁ ਵਚਨ)
 • li (ili/eli/oli) - ਉਹ (ਬਹੁ ਵਚਨ)
 • on - ਉਹ/ਲੋਕ

ਨਿੱਜੀ ਪੜਨਾਂਵ[ਸੋਧੋ]

 • mea - ਮੇਰਾ
 • vua - ਤੇਰਾ (ਇੱਕ-ਵਚਨ)
 • ilua - ਉਹਦਾ
 • elua - ਉਹਦਾ
 • olua - ਉਹਦਾ
 • lua - ਉਹਦਾ, ਉਹਦੀ, ਉਹਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ
 • nia - ਸਾਡਾ, ਆਪਣਾ
 • via - ਤੁਹਾਡਾ (ਬਹੁ-ਵਚਨ)
 • lia - ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ