ਈਡੋ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਈਡੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 'a' ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ "a" ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ "i" ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • bona - ਚੰਗਾ
  • bela - ਸੁਹਣਾ

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ:

  • blanka - ਚਿੱਟਾ
  • blanki - ਚਿੱਟੇ
  • reda - ਲਾਲ (ਇਕ ਵਚਨ)
  • redi - ਲਾਲ (ਬਹੁ ਵਚਨ)
  • blua - ਨੀਲਾ
  • blui - ਨੀਲੇ