ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਅਸ਼ੁੱਧ-ਸ਼ੁੱਧ

Wikibooks ਤੋਂ

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ। ਹੋਠਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਅਸ਼ੁੱਧ-ਸ਼ੁੱਧ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ
ਓਰਤ ਔਰਤ ਕੇਸ਼ ਕੇਸ
ਅੱਦਾ ਅੱਧਾ ਖੇਡਨਾ ਖੇਡਣਾ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ
ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ