ਫਰਮਾ:ਸੁਆਗਤ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

Vista-Ym.png ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਆਗਤ ਜੀ! ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਿਬੁਕਸ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਓ ਨਹੀਂ! ਗੱਲਬਾਤ, ਸੱਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ~~~~ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ।

ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ:

BasKet icon.svg   ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਓ
Sc-apps-kate.svg   ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ
Oxygen480-categories-preferences-system.svg   ਵਿਕਿਬੁਕਸ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
KDE-graphics-viewer-document.svg   ਵਿਕਿਬੁਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
Gnome-dialog-question.svg   ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ
Oxygen480-devices-input-keyboard.svg   ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਸਕਦੇ ਹੈ? (How to view and input Punjabi text?)
KWrite icon.svg   ਕੱਚਾ-ਖਾਕਾ: ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਥ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਿਬੁਕਸ ’ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਿਬੁਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹੋਂਗੇ!