ਮੈਥਿਲੀ/ਪੜਨਾਂਵ

Wikibooks ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
  • ਮੈਂ = हम (ਹਮ)
  • ਤੂੰ = अहाँ (ਅਹਾਂ)
  • ਉਹ = (ਓ)
  • ਅਸੀਂ = हमसभ (ਹਮਸਭ)
  • ਤੁਸੀਂ = अहाँ (ਅਹਾਂ)
  • ਉਹ (ਬਹੁ-ਵਚਨ) = ओसभ (ਓਸਭ)