ਮੈਥਿਲੀ/ਪੜਨਾਂਵ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
  • ਮੈਂ = हम (ਹਮ)
  • ਤੂੰ = अहाँ (ਅਹਾਂ)
  • ਉਹ = (ਓ)
  • ਅਸੀਂ = हमसभ (ਹਮਸਭ)
  • ਤੁਸੀਂ = अहाँ (ਅਹਾਂ)
  • ਉਹ (ਬਹੁ-ਵਚਨ) = ओसभ (ਓਸਭ)