ਵਿਕੀਜੂਨੀਅਰ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/X

Wikibooks ਤੋਂ
X ਦੇ ਲਈ Xylophone (ਜੀਲੋਫ਼ੋਨ)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z