ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਨਾਂਵ

Wikibooks ਤੋਂ

ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੋਫ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।