ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਨਾਂਵ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੋਫ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।