ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਪੜਨਾਂਵ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੜਨਾਂਵ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।