ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਮਾਡਲ ਟੈੱਸਟ ਪੇਪਰ

Wikibooks ਤੋਂ

ਜਮਾਤ ਤੀਜੀ ਸਮਾਂ: 1 ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ 1. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ਼ਾਓ-