ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਮੁਹਾਵਰੇ

Wikibooks ਤੋਂ
largepx
largepx

ਰਿਸ਼ਭ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂ।