ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਕਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਕਾਲ਼ੀ ਹੈ।

ਤੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ।