ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ/ਸਮਾਨ-ਅਰਥ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ

Wikibooks ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
largepx

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ।

ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੈ।